فراما
مشاوره تلفنی و آنلاین کارآفرینی و کسب و کار

۱۴۰۱/۱۱/۰۸ -

{"fa":"ایده یابی و تشخیص فرصت"}

{"fa":"تامین مالی و سرمایه گذاری"}

{"fa":"تحقیقات بازار و تحلیل محیط"}

{"fa":"توسعه منابع انسانی و تیم سازی"}

{"fa":"روابط کار و امور قراردادها"}

{"fa":"طرح کسب و کار و مدل کسب و کار"}

{"fa":"کسب و کار"}

{"fa":"مالکیت معنوی و مسائل حقوقی"}

نظرات ارزشمند شما